روغن گیربکس 20لیتری 80W90هیوندای اسکتیر GL-4
۱۰۲۰۰۲۰۰۱