روغن هیدرولیک بهران46 ED ۱۰۲۰۰۱۰۰۸

بزودی

مورد مصرف بهران هیدرولیک ED در سیستم های هیدرولیکی است . این روغن دارای خاصیت جداپذیری از آب بسیار عالی دارد و در سایر خصوصیات مشابه بهران هیدرولیک H  است .

دارای سطوح کیفیت :  Denison HF-1 ، DIN 51524  part 2  HLP

خیر
بله