روغن هیدرولیک بهران مقاوم 68 ۱۰۲۰۰۱۰۰۶

بزودی

روغن هیدرولیک بهران مقاوم 68 ویژه روغن کاری قطعات ماشین های نساجی با دور بالا می باشد .

خیر
بله