دسته‌بندی‌ها
روغن های موتور بنزینی
روغن های موتور دیزلی
روغن های موتور هیبرید
روغنهای موتورسیکلت
روغن موتور 20لیتری 50بهران بندر
روغن موتور 20لیتری 15W40بهران اکستراتوربودیزل
روغن موتور دیزلی پارس سوپر کیان 50بشکه
روغن موتور دیزلی پارس سوپر کیان 40بشکه
60 روغن موتور دیزلی پارس سوپر کیان
50 روغن موتور دیزلی پارس سوپر کیان
40 روغن موتور دیزلی پارس سوپر کیان
40 روغن موتور دیزلی بهران کویر
25W50 روغن موتور دیزلی بهران صحرا
40 روغن موتور دیزلی بهران شهاب
روغن موتور دیزلی بهران توان 40بشکه
روغن موتور دیزلی بهران توان 30بشکه
روغن موتور دیزلی بهران بندر 50ویژه
50 روغن موتور دیزلی بهران بندر
15W40 روغن موتور دیزلی بهران اولترا توربو
15W40 روغن موتور دیزلی بهران اکسترا توربو
25W50 روغن موتور دیزلی ایرانول سوما
15W40 روغن موتور دیزلی ایرانول تاپ انجین
15W40 روغن موتور دیزلی ایرانول پاور
D9000 20W50 روغن موتور دیزلی ایرانول
D17000 20W50 روغن موتور دیزلی ایرانول
D7000-50 روغن موتور دیزلی ایرانول
D7000-40 روغن موتور دیزلی ایرانول
50 روغن موتور دیزلی اسپیدی فرا
40 روغن موتور دیزلی اسپیدی فرا
40 روغن موتور دیزلی اسپیدی دیزل اسپیشیال
15W40 روغن موتور دیزلی اسپیدی توربو تک
10W40 روغن موتور دیزلی اسپیدی توربو تک
15W40 روغن موتور دیزلی اسپیدی توربو پلاس
15W40 روغن موتور دیزلی 5لیتری ایرانول وستا
روغن موتور ایرانول یورو دیزل 10W40بیست لیتری
50 روغن موتور اسپیدی دیزل
25W50 روغن موتور اسپیدی دیزل
روغن موتور 5لیتری 10W40مگلوب
SN روغن موتور 5لیتری 5W30پارس لوب مکس
SL روغن موتور 5لیتری 10W40پارس فلومکس
SN روغن موتور 5لیتری 10W40به توتال کوانتیک
روغن موتور 5لیتری 5W30ایرانول سوپر رونیا
روغن موتور 4لیتری 20W50والوالین
روغن موتور 4لیتری 20W50مگلوب
روغن موتور 4لیتری 10W40سوپر پاور
روغن موتور 4لیتری 20W50سپاهان سوپر گلدن
روغن موتور 4لیتری 5W40توتال
روغن موتور 4لیتری 40پارس سوپر کیان
SL روغن موتور 4لیتری 20W50پارس سوپر پایا
SL روغن موتور 4لیتری 10W40پارس سوپر پایا
SJ روغن موتور 4لیتری 20W50پارس پایا
SN روغن موتور 4لیتری 10W40بهران سوپر رانا
روغن موتور 4لیتری 5W40بهران سوپر رانا
روغن موتور 4لیتری 10W40بهران سوپر رانا
روغن موتور 4لیتری 5W50بهران رانا
روغن موتور 4لیتری 0W20ایرانول سوپر رونیا هیبرید
8000 روغن موتور 4لیتری 20W50ایرانول
5000 روغن موتور 4لیتری 20W50ایرانول
16000 روغن موتور 4لیتری 20W50ایرانول
12000 روغن موتور 4لیتری 20W50ایرانول
روغن موتور 4لیتری 5W40اسپیدی سوپر پلاتینیوم
EUROPIUN 10W40 روغن موتور 4لیتری
روغن موتور 4لیتری 10W40ایرانول رویال
روغن موتور 3.7لیتری 20W50بهران تکتاز
SE روغن موتور 3.78لیتری 20W50پارس سوپر جم
SG روغن موتور 3.78لیتری 20W50پارس ارس
SJ روغن موتور 3.5لیتری 10W40پارس فلومکس
روغن موتور 3.5لیتری 20W50ایرانول صبا
68 روغن موتور 20لیتری سپاهان هیدرومکس
CH-4 روغن موتور 20لیتری 20W50سپاهان توربو پلاس
CE 60 روغن موتور 20لیتری پارس سوپر کیان
EP 85 W 90 روغن موتور 20لیتری ایرانول
EP 85 W 140 روغن موتور 20لیتری ایرانول
CL-4 روغن موتور 20لیتری 15W40اسپیدی توربوتک
CD روغن موتور 20لیتری 20W50اسپیدی
روغن موتور 1لیتری 40ویژه پارس سوپر کیان
روغن موتور 1لیتری 0W20والوالین
روغن موتور 1لیتری 50اسپیدی سوپر
+ 71 دسته‌بندی دیگر
  D-7000 روغن موتور 20لیتری 50ایرانول
  D-7000 روغن موتور 20لیتری 50ایرانول
  101001062
  ۱۰۱۰۰۱۰۶۲
  قیمت خرید ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
   روغن موتور  4لیتری 5W40هیوندای اکستیرG700
  روغن موتور 4لیتری 5W40هیوندای اکستیرG700
  101001071
  ۱۰۱۰۰۱۰۷۱
  بزودی
  D-17000 PLUS روغن موتور 20لیتری 20W50ایرانول
  D-17000 PLUS روغن موتور 20لیتری 20W50ایرانول
  101001060
  ۱۰۱۰۰۱۰۶۰
  بزودی
  D-9000PLUS روغن موتور 20لیتری 20W50ایرانول
  D-9000PLUS روغن موتور 20لیتری 20W50ایرانول
  101001061
  ۱۰۱۰۰۱۰۶۱
  بزودی
  روغن موتور   1لیتری 10W40کاسترول مگنتک
  روغن موتور 1لیتری 10W40کاسترول مگنتک
  101001043
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۳
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری  20W50بهران سوپر پیشتاز
  روغن موتور 1لیتری 20W50بهران سوپر پیشتاز
  101001017
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۷
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری  10W40بهران سوپر پیشتاز
  روغن موتور 1لیتری 10W40بهران سوپر پیشتاز
  101001014
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۴
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری  20W50کاسترول GTX
  روغن موتور 1لیتری 20W50کاسترول GTX
  101001051
  ۱۰۱۰۰۱۰۵۱
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W40الف اولوشن
  روغن موتور 1لیتری 10W40الف اولوشن
  101001049
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۹
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 20W50بهران تکتاز
  روغن موتور 1لیتری 20W50بهران تکتاز
  101001102
  ۱۰۱۰۰۱۱۰۲
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 5W30بهران سوپر رانا
  روغن موتور 1لیتری 5W30بهران سوپر رانا
  101001018
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۸
  بزودی
  روغن موتور  20لیتری  ایرانول الوند 40
  روغن موتور 20لیتری ایرانول الوند 40
  101001089
  ۱۰۱۰۰۱۰۸۹
  بزودی
  روغن موتور  3.7لیتری 20W50بهران رخش
  روغن موتور 3.7لیتری 20W50بهران رخش
  101001016
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۶
  بزودی
  روغن موتور  4لیتری 20W50توتال 5000
  روغن موتور 4لیتری 20W50توتال 5000
  101001022
  ۱۰۱۰۰۱۰۲۲
  بزودی
  روغن موتور  4لیتری 5W30بهران سوپر رانا
  روغن موتور 4لیتری 5W30بهران سوپر رانا
  101001015
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۵
  بزودی
  روغن موتور  4لیتری بهران توان
  روغن موتور 4لیتری بهران توان
  101001020
  ۱۰۱۰۰۱۰۲۰
  بزودی
  روغن موتور  5لیتری  10W40ایرانول رونیا
  روغن موتور 5لیتری 10W40ایرانول رونیا
  101001008
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۸
  بزودی
  روغن موتور  5لیتری 10W40الف اولوشن
  روغن موتور 5لیتری 10W40الف اولوشن
  101001081
  ۱۰۱۰۰۱۰۸۱
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری  10W40 ایرانول ریسینگ
  روغن موتور 1لیتری 10W40 ایرانول ریسینگ
  Racing oil
  Racing oil
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری  20W50بهران پیشتاز
  روغن موتور 1لیتری 20W50بهران پیشتاز
  101001011
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۱
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W30هیوندای اکستیر
  روغن موتور 1لیتری 10W30هیوندای اکستیر
  101001072
  ۱۰۱۰۰۱۰۷۲
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W40پارس سوپر پایا
  روغن موتور 1لیتری 10W40پارس سوپر پایا
  101001038
  ۱۰۱۰۰۱۰۳۸
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W40هیوندای اکستیر
  روغن موتور 1لیتری 10W40هیوندای اکستیر
  101001045
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۵
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W40هیوندای اکستیر
  روغن موتور 1لیتری 10W40هیوندای اکستیر
  101001069
  ۱۰۱۰۰۱۰۶۹
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 10W40هیوندای اکستیر G500
  روغن موتور 1لیتری 10W40هیوندای اکستیر G500
  101001076
  ۱۰۱۰۰۱۰۷۶
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 20W50اسپیدی پاور
  روغن موتور 1لیتری 20W50اسپیدی پاور
  101001034
  ۱۰۱۰۰۱۰۳۴
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 20W50اسپیدی سوپر پاور
  روغن موتور 1لیتری 20W50اسپیدی سوپر پاور
  101001033
  ۱۰۱۰۰۱۰۳۳
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 20W50اسپیدی طلایی
  روغن موتور 1لیتری 20W50اسپیدی طلایی
  101001029
  ۱۰۱۰۰۱۰۲۹
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 5W30هیوندای اولترا پروتکشن
  روغن موتور 1لیتری 5W30هیوندای اولترا پروتکشن
  101001046
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۶
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 5W30هیوندای اکستیر G700
  روغن موتور 1لیتری 5W30هیوندای اکستیر G700
  101001078
  ۱۰۱۰۰۱۰۷۸
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 5W40هیوندای اکستیر
  روغن موتور 1لیتری 5W40هیوندای اکستیر
  101001070
  ۱۰۱۰۰۱۰۷۰
  بزودی
  روغن موتور  1لیتری 40 سوپرکیان
  روغن موتور 1لیتری 40 سوپرکیان
  101001042
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۲
  بزودی
  روغن موتور  20لیتری  40بهران کویر
  روغن موتور 20لیتری 40بهران کویر
  101001057
  ۱۰۱۰۰۱۰۵۷
  بزودی
  روغن موتور  20لیتری  40ویژه پارس سوپر کیان
  روغن موتور 20لیتری 40ویژه پارس سوپر کیان
  101001094
  ۱۰۱۰۰۱۰۹۴
  بزودی
  روغن موتور  20لیتری  50ویژه پارس سوپر کیان
  روغن موتور 20لیتری 50ویژه پارس سوپر کیان
  101001096
  ۱۰۱۰۰۱۰۹۶
  بزودی
  روغن موتور  20لیتری 50بهران بندر
  روغن موتور 20لیتری 50بهران بندر
  101001040
  ۱۰۱۰۰۱۰۴۰
  بزودی
   وظایف اصلی روغن موتور ، روان سازی قسمتهای متحرک موتور ،به حداقل رساندن اصطحکاک و فرسایش ، کمک به کاهش حرارت و به خود گرفتن کثافات ، ذرات معلق و رسوبات لجنی حاصل از احتراق می باشد . به دلیل اینکه روغن موتور باید این چند کار پیچیده را به طور همزمان انجام دهد یک فرمولاسیون شیمیایی پیچیده را می طلبد ، اما شما برای آنکه بدانید روغن موتور چگونه عمل می کند ، چگونه رده بندی می شود و چگونه باید نوع صحیح آن را برای خودرویتان برگزینید ، نیاز به شیمیدان و یا مهندس شیمی بودن ندارید . کافی است با انواع مختلف روغن موتور ، رده بندیهای آن و علائم و اختصاراتی که برای آن استفاده می شود آشنا باشید .
   انواع روغنها :
   در حال حاضر روغنهای موتور خودروها به 3 نوع کلی تقسیم می شوند :
   الف - مینرال : روغنی است که بر پایه نفت خام ساخته می شود و همان روغنی است که سالهاست در خودروها بکار برده می شود و همه ما با آن آشنایی داریم .
   ب - سنتتیک : روغنی است که از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربنها تولید می شود و نه با تصفیه نفت خام این نوع روغن اولین بار برای موتورهای جت بکار گرفته شده که بدلیل مزایایی که این روغن نسبت به نوع مینرال دارارست در سالیان اخیر مصرف آن در خودروها نیز افزایش یافته است . روغنهای سنتتیک انواع مختلف با مواد تشکیل دهنده متفاوتی دارند که این امر آنها را از لحاظ کیفیت و نوع مصرف نیز با یکدیگر متمایز می سازد از بین صدها نوع روغن سنتتیک با فرمولاسیون های مختلف که هر یک محاسن و معایبی را نیز دارا هستند ، نوعی که بر پایه Polyalphaolefins یا به اختصار( PAO ) ساخته می شود و مقادیر کمی هم ٍEster در خود دارد ، دارای کارایی و مقبولیت بیشتری است که
   از مزیت های اکثر روغنهای سنتتیک می توان موارد زیر را ذکر کرد :
   1- کاهش مصرف روغن بدلیل عمر بیشتر روغن
   2- غیر خورنده و غیر سمی بودن
   3- تبخیر شوندگی پایین
   4- دمای سوختن بالا
   5- مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا
   6- دارا بودن شاخص ویسکوزیته بالا به صورت طبیعی (عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما )
   7- کاهش مصرف سوخت تا 4/2 درصد
   8-نقطه روان شدن پایین
   9- قابلیت استفاده از روغنهای با گستره ویسکوزیته زیاد بدون نگرانی از شکست پلیمرها
   عیب این نوع روغنها نیز ، قیمت بالای آنها و عدم تطابق کامل با موتورهای با تکنولوژی قدیمی است .
   ج - نیمه سنتتیک : مخلوطی است از روغن سنتتیک و مینرال (ارگانیک ) این نوع روغن کیفیت روغنهای سنتتیک را ندارد اما در شرایط سخت ، نظیر دماهای بالا و یا بار زیاد عملکرد بهتری نسبت به نوع مینرال داراست و بیشتر برای وانتها و SUV ها مصرف می شود و قیمت آن نیز کمی بیشتر از مینرالهاست . برای آگاهی از اینکه کدامیک از روغنهای فوق برای خودروی شما مناسب است ، بهترین منبع و ماخذ دفترچه راهنمای خودرو یا برچسبها ی داخل محفظه موتور می باشد  (در صورتیکه نوع روغن مشخص نشده معنای آن استفاده از همان نوع قدیمی مینرال است ) . استفاده از روغن مینرال یا نیمه سنتتیک برای موتوری که تنها استفاده از روغن سنتتیک در آن توصیه شده می تواند برای موتور خطر آفرین باشد اما در مقابل استفاده از روغنهای سنتتیک یا نیمه سنتتیک برای موتورهایی که برای استفاده از نوع مینرال طراحی شده  اند (موتورهای قدیمی ) با تمهیدات خاصی از نظر تولید کنندگان روغنهای سنتتیک بلامانع است .
   روغن های موتور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Behran
   خیر
   بله