روغن موتور 4لیتری 20W50بهران پیشتاز
۱۰۱۰۰۱۰۰۹

روغن موتور بهران پیشتاز روغن موتور بنزینی است که برای روانکاری خودروهایی که این سطح کیفیت برای آنها توصیه شده ، پیشنهاد می شود . بهران پیشتاز در انواع نیمه سینتتیک و معدنی با استفاده از روغن های پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود .